DORADZTWO I AUDYT w zakresie:

 • udzielania porad podatkowych
 • tworzenia strategii podatkowych
 • konstrukcji tarcz podatkowych
 • reprezentacji przed organami skarbowymi
 • załatwiania spraw w urzędach skarbowych
 • udzielania wyjaśnień wobec organów podatkowych
 • występowania o interpretację do organów skarbowych
 • występowania o interpretację do innych organów państwowych (ZUS, GUS i.t.p.)
 • sporządzania opinii podatkowych
 • sporządzania audytu podatkowego
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • podatków i opłat lokalnych
 • podatku od spadków i darowizn
 • kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
 • obsługi podatkowej przekształceń własnościowych firm
 • prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych
 • zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych
 • przygotowania dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi
 • podatkowej obsługi likwidacji podmiotów gospodarczych
 • sporządzania wszelkich zeznań podatkowych
 • sporządzania wniosków o zwrot VAT dla osób fizycznych
Copyright by Glob-Tech Sp. z.o.o 2013